درباره گروه مجله یافان

مجله روز و خانواده شاد یافان همراه شماست، خانواده اولین اجتماعی که در آن زندگی را می آموزیم و سردی و گرمی روزگار را میچشیم، مجله خانه و خانواده موفق مطالبی را جهت آشنایی با مبانی روانشناسی خانواده، شیوه تربیت کودکان در روزگار مدرن را جمع آوری کرده است.